پری قبل

پری زیبا ما بسیار بد اخلاق است. با کمک شما او را آرایش کامل و موهای کامل پیدا کنید. گام بعدی این است برای انتخاب یک جفت بال و لباس افسانه. شما همچنین نیاز به تزئین اتاق.