تغییر تصویر مدرن از ملکه شیطانی

همه ما می دانیم که چگونه وسواس او ملکه شر با زیبایی او است، بنابراین آن را بدون گفتن که او همواره کمد لباس و ظاهر به روز می رود.