قبل مدرن هارلی کویین

تصور کنید یکی دیگر از سناریو برای هارلی کویین دوست داشتنی و ما کمک خواهد کرد که او می تواند زندگی عادی خود را دوباره بازیابند.