گورو ماهیگیری

شما در وسط یک دریاچه در یک قایق نشسته اید. آبهای آرام ناگهان ، تعداد زیادی از ماهی های عصبانی به سمت شما شروع می شوند. شما باید کلمات را به موقع بنویسید ، برای گرفتن ماهی. اجازه ندهید که آنها به قایق بروند! ثابت کنید که گورو ماهیگیری شما هستید.