بمب هیولا تایپیست

برای از بین بردن آنها باید فقط با کلمات با هیولاها بجنگید. اطمینان حاصل کنید که بمب ها منفجر نمی شوند