جاکش من بدنهاد

یک تراکتور رانندگی کنید و برای یک مسابقه خارج از جاده دیوانه وار آماده شوید. سعی کنید همه موانع و تله ها را حفظ کنید تا تراکتور متعادل شود.