پارکینگ خشم 2

شما باید اتومبیل های جدید را در فضاهای پارکینگ خالی پارک نکنید بدون اینکه با اتومبیل های دیگر یا موانع مواجه نشوید.