پارکینگ خشم 1

شما باید سعی کنید هر چیزی را نداشته باشید و یا هزینه تعمیرات را پرداخت کنید.