آرماگدون Wheely 5

دنیای Wheely در خطر است! یک شهاب سنگ به زمین. راهنما Wheely پیدا کردن راه خود را از طریق تمام سطوح.