مسابقه غنی

به دلیل برف سنگین جاده ها مسدود شده اند و شما باید جاده های رانندگی کامیون ها و بیل های سنگین را پاک کنید تا برف را پاک کنید و جاده را پاک کنید.