بازی لگو مسابقه دهنده مافوق صوت

یک دونده خشمگین با تمام آهنگ فقط برای شما باشد. ترمز کردن در اثر ترافیک و یا رقابت با سایر وسایل نقلیه رقیب ضروری نیست ، بنابراین می توانید اقدامات شیرین کاری غیرقانونی را انجام داده و با سرعت کامل اجرا کنید بدون اینکه پلیس شما را تعقیب کند.