خشم موتورسیکلت

شما باید در بالاترین سرعت رانندگی کنید و تا زمانی که بدون رانندگی بتوانید کار کنید.