دوچرخهسواری از خط

شما باید وسیله نقلیه را انتخاب کنید، چرخش دهید و تا آنجا که ممکن باشد. این یک بازی سرگرم کننده با گرافیک است به طوری که اگر آنها بر روی کاغذ کشیده شده است. 40 سطح وجود دارد و شما می توانید در حالت بی پایان بازی کنید.