ملکه یخ تاریخ رمانتیک

در ابتدا شما باید برای پیدا کردن قلب قرمز. آنها در مکان های مختلف پنهان شده است.