زنده ماندن زامبی ها

شیوع عجیب ویروس دوستان شما را به زامبی ها تبدیل کرد. مسلح با اسلحه ، راه خود را از طریق انبوهی از زامبی ها کنید. چند روز می توانید قبل از اینکه یکی از آنها شوید ، زنده بمانید؟ گرافیک ایزومتریک 3D مشخصه. چند سلاح برای خرید. حالت های مختلف بازی مسلسل و اسلحه لیزری را امتحان کنید: Survival ، Hard Point و Nuke.