چهره ها را در مقابل زامبی ها قرار دهید

دفاع خود را آماده کنید تا از رسیدن انبوهی از زامبی ها به شهر جلوگیری کنید. از بهترین استراتژی خود استفاده کنید.