تیرانداز از خفا در برابر زامبی ها

شما باید تمام زامبی ها را با ضربه مستقیم و ضربات گلوله از بین ببرید. آنچه را که شما قادر هستید به اشتراک بگذارید و همه زامبی ها را در اسرع وقت نابود کنید.