روزهای زامبی ها

چگونه می توانید از همه زامبی هایی که می خواهند شما را در این بازی اکشن گزاف کنند فرار کنید؟ قبل از شروع به کار برای زندگی خود ، مزایای خود را انتخاب کنید.