دراکولا ، فرانکنشتاین و شرکت

روزگاری یک شهر کوچک وجود داشت ، مملو از انسانهای غیرقابل کنترل که تصمیم به حمله نهایی به هیولاهای برجسته ترین زمانها داشتند: دراکولا ، فرانکنشتاین ، گرگ و مومیایی. به عنوان یکی از آن موجودات معروف بازی کنید تا این روستاییان قاتل قاتل را متوقف کنید. در این سرزمین خیالی ، سعی کنید هیولا را از مرگ نجات دهید ، با دشمنان بجنگید ، رهبر حلقه آنها را شکست داده و همه آنها را بزنید.