طاعون زامبی

به طور خودکار به ساقه ضربه بزنید. شلیک سکه ها برای گرفتن پول.