آدم و حوا: زامبی

آدم در برابر گربه ها به زامبی ها مبارزه می کند. لذت بردن از این بازی بسیار سرگرم کننده است.