کماندار هالووین

هدف شما این است برای از بین بردن تمام عناصر هالووین با کمان و فلش.