جواهرات ابدی Kingy

شما باید تمام الماس های همان رنگ را کنار بکشید. این ها ناپدید خواهند شد و امتیازات خواهند یافت. ماموریت شما این است که جمع آوری تمام کارت های شبح وار با احتساب بسیاری از نقاط.