روز مرده

شما باید موقعیت تمامی کارت ها را به یاد داشته باشید تا همه جفت ها را به همان اندازه که می توانید پیدا کنید.