معجزه دیوانه

انجام و پیدا کردن ترکیب ها برای ایجاد معجون های جدید، سعی کنید زمان پخش خود را افزایش دهید و ضرب و شتم رکورد نمره.