بحران زامبی

بحران و وحشت در شهر شما! این موجودات ارواح در همه جا هستند!