ماجراجویی از خوک قللک

بچه خوک وجود دارد برای کمک به شما سکه های خود را ذخیره کنید. شما را به سکه های خود را به خوک کمی برای تکمیل سطح و سعی کنید به جمع آوری تمام ستاره.