ضربه لمس کردن دویدن

شما باید به صورت متمرکز در همه زمان ها به دلیل آن غیر قابل پیش بینی است.