Brickz

شما باید برای ضربه تند وشدید زدن انگشت خود را و یا استفاده از ماوس برای هدایت زنجیره ای از اشیاء همیشه در حال رشد و شکستن ها Brickz. سعی کنید برای شکستن آجر به عنوان بسیاری از. بسیار آسان به بازی است، اما بسیار دشوار برای رسیدن به نمره بالا است.