کودک شیرین

شما را به نوزاد در مسیر درست به جمع آوری آب نبات و اسباب بازی. شما باید توپ را که ظهور و خرس عروسکی برای ایمنی اجتناب کنند.