نجات در فضا

شما را به سفینه فضایی در مسیر درست انتخاب کنید تا به فضانوردان، اجتناب از موجودات خطرناک و شهاب سنگ ها و اجازه دهید خدمه به ایمنی.