شیرینی های زنجیره ای

شما باید برای شروع یک واکنش زنجیره ای برای منفجر کردن تمام شیرینی. زمان و قرار دادن حیاتی برای تکمیل سطح هستند. کشف تمام انواع مختلف شیرینی و اثرات خود را به منظور به حداکثر رساندن نتایج خود را کامل و تمام سطوح.