گوجه فرنگی شجاع 2

سبزیجات شر هستند! شما باید شجاع و پرتاب گوجه فرنگی و سبزیجات از طریق کرمچاله های مختلف است.