پرش از خط خطی

شما باید برای رفتن پریدن و بالاتر بر روی سیستم عامل. موج دار خود را آماده برای رسیدن به آسمان است!