ومن فوق العاده مهم

شما باید برای چسباندن اشیاء با هم و نه اجازه دهید آنها را می گیرند.