بچه گربه بازیگوش

ما نیاز به آوردن بچه گربه به توپ خود را از پشم است. اما از آن است که به آسانی به عنوان آن را برای تلفن های موبایل به دلیل برخی موانع وجود دارد. می تواند شما را خوشحال به این بچه گربه؟