پاپ در اقیانوس

شما باید برای کمک به خرچنگ قهرمانانه به انتشار ماهی به دام افتاده در قفس.