کشیدن کامیون به فروشگاه فوق العاده

پشته تمام قطعات در این بازی سرگرم کننده است.