شکستن آجر 2018

در این بازی باید سعی کنید همه بلوک ها را شلیک کنید و مطمئن شوید که هر وقت توپ را گرفتید. اگر توپ شما بیفتد ، برای شما یک زندگی هزینه دارد ، شما سه مورد دارید. سعی کنید تمام 72 سطح را پشت سر بگذارید! آیا شما آماده این چالش هستید؟