SpongeBob Pizza Toss

پرش و چلپ چلوپ در یک جاده بی پایان از طریق کویر ، جلوگیری از موانع ، پرواز و هدف قرار دادن اهداف! یک بازی فوق العاده سرگرم کننده!