جنون تخم مرغ دیوانه

سعی کنید همه تخم های مختلف را بگیرید ، اما با پمپ مراقب باشید. تخم های طلایی امتیاز بیشتری دارند و تخم های رنگین کمان باعث کندتر شدن مرغ می شوند و گرفتن تخم مرغ را آسان تر می کنند. با انتخاب پیشرفته یا جنون سخت تر شوید!