لانه

شما باید به پرندگان به لانه کمک کنید. عناصر را به حداقل ممکن لمس کنید.