جعبه های بسته

شما باید بسته ها و سنگ ها را برای 3 ثانیه بسته کنید. آیا می خواهید بر تمام سطوح غلبه کنید؟