برج جعبه ها

شما باید به عنوان بسیاری از بلوک به عنوان شما می توانید برای ساختن بلندترین برج را ببندید. به طوری منظم که ممکن است یا اندازه کاهش می یابد.