Flammy

شما باید برای کمک به Flammy فرار از آتشفشان. جواهرات بیشتری که جمع آوری می کنید، انرژی بیشتری را برای غلبه بر موانع تصادفی خواهید داشت. بدست آوردن بهترین نمره یک چالش خواهد بود، با افزایش نتایج، مشکل افزایش خواهد یافت.