گزاف گویی رنگ

شما باید توپ را در رنگ صحیح بگذارید. سریع و یا باید شروع کنید