دوو

صفحه را لمس کنید تا صعود کنید و از موانع عبور کنید بدون دست زدن به آنها. تعادل خود را در چرخش دو نقطه حفظ کنید و صبر کنید تا بهترین زمان برای عبور از موانع باشد.