کندال جنر مد و سرگرم کننده

او یک مد لباس ایجاد یک سبک لباس روزانه است. در این زمان از سال او مشغول است حضور در بسیاری از رویدادهای مهم.