جی جی و کندال بهترین دوستان

جی جی حدید و کندال جنر دوستان خوب برای یک مدت طولانی بوده است و مانند سوپر مدل باید برای حضور بسیاری از حوادث با هم سرگرم کننده.