معمای عید پاک 2020

با 6 تصویر در این بازی پازل عالی بازی کنید. همه تصاویر از روز عید پاک است. تمام معماها را حل کنید و مغز خود را در فرم نگه دارید. برای هر تصویر چهار اندازه دارید: 16 قطعه ، 36 قطعه ، 64 قطعه و 100 قطعه. لذت ببرید و لذت ببرید